Privacy Policy

Deze pagina verzamelt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Welke data wij verzamelen

De persoonlijke gegevens die op deze site door ons of door derden worden gebruikt zijn: cookies, gebruikersgegevens en e-mailadressen.

De volledige details van elk type persoonlijke data welke wij gebruiken zullen worden uiteen gezet in de verschillende secties van dit privacybeleid. Of soms via een verklarende tekst die zal worden getoond voorafgaand aan het verzamelen van de gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, of in het geval van gebruiksgegevens automatisch worden verzameld wanneer onze website gebruikt wordt. Tenzij anders vermeld is de specificatie van alle door onze website gevraagde gegevens verplicht. Als de gebruiker weigert de gegevens te verstrekken kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan de gebruiker kunnen verlenen.

In gevallen waarin onze site persoonlijke informatie uitdrukkelijk identificeert als persoonlijke informatie, kunnen gebruikers ervoor kiezen om die informatie niet te verstrekken zonder enige impact op de beschikbaarheid of levensvatbaarheid van de service. Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke informatie verplicht is, kunnen contact opnemen met de aanbieder. Elk gebruik van cookies, of andere trackingtools, door deze website of externe dienstverleners, die via deze website worden gebruikt, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te bieden en voor alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en, indien aanwezig, in het cookiebeleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie van derden die is verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze site. En zij erkennen dat ze toestemming hebben verkregen voor de overdracht van persoonlijke informatie door derden naar onze site.

Soort en locatie van gegevensopslag

Toepassing van methodes

De aanbieder zal de gebruikersgegevens op een juiste manier verwerken en passende beveiligingsmaatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang en het ongeautoriseerd doorsturen, wijzigen of vernietigen van gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door middel van computers of IT-gebaseerde systemen volgens organisatorische procedures en procedures, die specifiek gericht zijn op de vermelde doeleinden. Naast de verantwoordelijke personen kunnen ook andere personen intern worden aangewezen, (zoals human resources, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheerders) of extern, en indien nodig, door de controller (zoals technische dienstverleners, bezorgbedrijven, hosting) providers, IT-bedrijven of communicatiebureaus), die onze website kunnen beheren en toegang hebben tot de gegevens. Een actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de aanbieder worden opgevraagd.

Wettelijke manier van gegevensverwerking

De aanbieder mag alleen persoonlijke gegevens van gebruikers verwerken als een van de volgende punten van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Let op: In sommige rechtsgebieden kan de aanbieder toestemming krijgen om persoonsgegevens te verwerken totdat de gebruiker zich tegen een dergelijke verwerking verzet (“opt-out”) zonder zich te verlaten op de toestemming of een van de volgende rechtsgronden. Dit geldt echter niet als de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Het verzamelen van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor precontractuele maatregelen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een wettelijke verplichting die op de aanbieder van toepassing is.
 • De verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de dienstverrichter of van een derde te beschermen.

In ieder geval zal de dienstverrichter graag informatie verstrekken over de specifieke rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, met name of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een voorwaarde voor het sluiten van een contract.

Locatie van opslag

De gegevens worden verwerkt op het kantoor van de aanbieder en op alle andere locaties waar de gegevensverwerkingseenheden zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruikers kan de gegevensoverdracht gepaard gaan met de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van de doorgegeven gegevens, kan de gebruiker het hoofdstuk over de details van de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

De gebruiker heeft ook recht om de wettelijke basis te verkrijgen voor de overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie, naar internationaal recht of naar een internationale organisatie die door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, is opgericht, evenals de beveiligingsmaatregelen van de aanbieder van de gegevens die zijn genomen om hun gegevens te beschermen.

In dat geval kan de gebruiker meer te weten komen door de relevante onderdelen van dit document te bekijken of door contact op te nemen met de aanbieder via de informatie die in de contact sectie wordt verstrekt.

Tijdsduur van de gegevensopslag

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang het doel waarvoor ze zijn verzameld, vereist is.

Derhalve:

 • Persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van een tussen de aanbieder en de gebruiker gesloten overeenkomst worden verzameld, worden opgeslagen tot de volledige uitvoering van deze overeenkomst.
 • Persoonlijke gegevens die zijn verzameld om de legitieme belangen van de aanbieder te beschermen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doelen te bereiken. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie over de legitieme belangen van de verkoper verkrijgen in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de verkoper.

Bovendien is het de aanbieder toegestaan om persoonlijke gegevens voor een langere periode op te slaan als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang de toestemming niet wordt herroepen. Daarnaast kan de aanbieder verplicht worden om persoonlijke informatie langer te bewaren indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of op bevel van een agentschap.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens verwijderd. Het recht op informatie, het recht op opzegging, het recht op correctie en het recht op dataportabiliteit kunnen daarom na afloop van de bewaartermijn niet meer worden ingeroepen.

Reden van de gegevensopslag

Persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld zodat de aanbieder de diensten kan leveren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: het analyseren en beheren van contacten en het versturen van berichten.

Meer gedetailleerde informatie over deze verwerkingsdoeleinden en de persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, kan de gebruiker vinden in de desbetreffende rubrieken van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende diensten:

Analytici

Met de diensten die in deze sectie worden genoemd, kan de aanbieder het verkeer monitoren en analyseren en het gedrag van de gebruiker volgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te onderzoeken hoe deze site wordt gebruikt, verslag uit te brengen over haar activiteiten en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookie- en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out. Lid van het privacyscherm.

 • Contacten beheren en berichten versturen

  Met dit soort diensten kunt u een database van e-mailcontacten, telefoonnummers of andere contactgegevens beheren om met de gebruiker te communiceren. De diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop de gebruiker het bericht heeft gelezen, en wanneer de gebruiker in contact komt met inkomende berichten, bijvoorbeeld door te klikken op links in het bericht.

  AWeber

  AWeber is een dienst van AWeber Systems Inc. voor het beheer van e-mailadressen en de verzending van berichten.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacy Policy.

Meer informatie over persoonlijke gegevens

 • Push Meldingen

  Onze site kan gebruikers push berichten sturen.

De rechten van gebruikers:

De gebruiker kan bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot zijn gegevens die door de aanbieder worden verwerkt.

De gebruiker heeft het recht om de volgende punten te doen:

 • De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.  Indien de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • Bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens.  De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens als de verwerking gebaseerd is op een andere rechtsgrond dan de toestemming. Meer informatie vindt u hieronder.
 • Informatie krijgen over je gegevens.  De gebruiker heeft het recht om te weten of de gegevens door de aanbieder worden verwerkt, om informatie te ontvangen over afzonderlijke aspecten van de verwerking en om een kopie van de gegevens te verkrijgen.
 • Controleren en corrigeren van gegevens.  De gebruiker heeft het recht om de juistheid van zijn gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • Het beperken van verwerking van persoonlijke gegevens.  De gebruiker heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dat geval zal de aanbieder de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan opslag.
 • Verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens.  De gebruiker heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om te verzoeken om verwijdering van zijn gegevens bij de aanbieder.
 • Uw gegevens ontvangen en overdragen aan een andere persoon.  De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, zonder enige belemmering aan een andere persoon te laten doorgeven. Deze bepaling is van toepassing, wanneer de gegevens automatisch worden verwerkt en de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waaraan de gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen.
 • Een klacht indienen. De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie.

Bijzonderheden over het recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van gegevens.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een soevereine bevoegdheid die aan de aanbieder is gedelegeerd of om de rechtmatige belangen van de aanbieder te beschermen, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door een motivering te geven die gebaseerd is op zijn of haar specifieke situatie.

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kan maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct mail. Als de aanbieder persoonlijke gegevens voor direct mail verwerkt, kan de gebruiker de desbetreffende delen van dit document raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Aanbieder via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Aanvragen kunnen gratis worden ingediend en zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, door de Aanbieder worden behandeld.

Cookie Policy

Om hier meer over te weten te komen en meer kennis over cookies te krijgen, kunt u hier het cookiebeleid lezen.

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Wettelijke maatregelen

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen door de aanbieder worden verwerkt voor rechtshandhavingsdoeleinden binnen of ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van deze website of de diensten ervan. De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de aanbieder door de autoriteiten verplicht kan worden om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Verdere informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit Privacybeleid kan deze Site de gebruiker op verzoek ook andere contextuele informatie verstrekken met betrekking tot specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Deze website en de diensten van derden kunnen voor operationele en onderhoudsdoeleinden bestanden verzamelen die de interactie via deze website registreren (systeemlogboeken) of andere persoonlijke informatie (zoals een IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit privacybeleid is opgenomen

Nadere informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan te allen tijde bij de aanbieder worden opgevraagd via de vermelde contactgegevens.

Hoe “Niet Volgen’ verzoeken behandeld worden

Deze website ondersteunt geen niet-traceringsverzoeken (“Niet volgen”) via webbrowsers. De informatie over de vraag of geïntegreerde diensten van derden het niet-traceringsprotocol ondersteunen, is te vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door het plaatsen van haar Gebruikers op deze Site en, indien van toepassing, via deze Website en/of, voor zover technisch en juridisch mogelijk, door het sturen van een kennisgeving aan de Gebruikers via een van de faciliteiten van de Aanbieder geïnformeerde contactgegevens dienovereenkomstig. Gebruikers worden daarom aangemoedigd om deze pagina regelmatig te bezoeken en de laatste gewijzigde datum onderaan de pagina te controleren.

Voor zover wijzigingen betrekking hebben op het gebruik van gegevens op basis van de toestemming van de gebruiker, zal de aanbieder – indien nodig – nieuwe toestemming verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct of in combinatie met andere informatie de identiteit van een natuurlijk persoon bepaalt of kan zijn.

Gebruiksgegevens

Informatie die deze website (of diensten van derden met behulp van deze website) automatisch verzamelt, bijvoorbeeld: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze website gebruiken, de Uniform Resource Identifier (URI) adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te sturen , de grootte van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de status van de server respons (succesvol resultaat, fouten, etc.).), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende keren per oproep (bijvoorbeeld hoeveel tijd er op elke pagina van de applicatie is doorgebracht) en informatie over het gevolgde pad binnen een applicatie, in het bijzonder de volgorde van de bezochte pagina’s.

Afnemer

De persoon die deze site gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, akkoord gaat met de betrokken persoon.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of gegevensverwerker)

Natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke (of aanbieder, gedeeltelijk eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of andere instantie die, alleen of in overleg met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van de site. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze website wordt aangeboden.

Deze website (of deze toepassing)

De hard- of softwaretool die gebruikt wordt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

Dienst

De via deze website aangeboden dienst zoals beschreven in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en op deze pagina / toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Klein bestand dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Wettelijke kennisgeving

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op deze site, tenzij anders vermeld in dit document.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vVTVTVTVv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~